پايان نامه های کشورهای عربی
 

 الف) در حوزه معارف قرآن

- حب دنیا در قرآن و حدیث

- حدود غیب آگاهی در قرآن و روایات

- مقایسه روشهای تبلیغی در قرآن و کتاب مقدس

- بررسی آیات مشابه و تکراری در قرآن (تکرار و مشابهت در آیات قرآن )

- عوالم وجود از دیدگاه قرآن و روایات و علم

- اقسام هدایت از منظر قرآن و حدیث

- اضلال الهی و عوامل آن از دیدگاه قرآن سنت

- طبقه بندی نیازهای بشر از منظر قرآن و حدیث

- اخلاق پرسشگری و تحقیق در آموزه های دینی

- عوامل و موانع ذکر در قرآن و روایات

- دسته بندی نعمتها در قرآن (مادی ، معنوی ، ظاهری ، باطنی)

- مردی از آن سوی شهر (زندگی و نحوه تبلیغ حبیب نجار )

- جدال احسن از منظر آیات و روایات

- روابط متقابل حسنات و سیئات

- سوگند خوردن از منظر آیات و روایات

- گمان و مسائل مربوط به آن

- شعر و شاعری از دیدگاه آیات و روایات

- گواهی و مسائل مربوط به آن در قرآنی

 - نعمت و وظایف ما در قبال آن

- مدیریت و رهبری از دیدگاه آیات قرآن

- خلقت شش روزه آسمان و زمین

- بررسی تفسیری و حقوقی " لااکراه فی الدین"

- ملاک های ارزش و منزلت از منظر قرآن و روایات

- بررسی حق الناس و حق الله در آیات و روایات

- استهزاء در قرآن و روایات

- آرزوهای مومنان (استخراج مبانی ،دسته بندی و....)

- امید و آرزو (مبانی و حدود آن )از منظر آیات و روایات

- دنیا از منظر قرآن و نهج البلاغه و مقایسه دو رویکرد (با روش تطبیقی )

- چه کسانی شفاعت می شوند ؟

 

 

 

 ب) در حوزه علوم قرآنی و معنا شناسی

 

- شباهت قدیم و جدید پیرامون قرآن و پاسخ آنها

- معنا شناسی نفاق و اقسام آن در قرآن و حدیث

- طمع مطلوب و نا مطلوب از منظر قرآن و حدیث

- تفسیر قرآن با کمک ادعیه و مناجاتها (نقش ادیعه و مناجاتها در تفسیر و تبیین قرآن )

- معنی شناسی تقوی ،ورع ،زهد و...

- تاثیر گذاری قرآن بر جانها و جوامع

- معنی شناسی توکل ،تفویض و.....در قرآن و حدیث

- عوامل و موانع فهم قرآن

- مفهوم شناسی تدبر ، بطن یابی و تاویل و رابطه آنها

- آسیب شناسی تأویلهای قرآنی در منابع تفسیری و عرفانی

 - گونه های برخورد با آیات قرآن (افزایش ایمان،توکل،اعراض،استکبار،خسارت،...)

 - علم نافع و علم مضر از منظر آیات ، روایات و ادعیه

 - استخراج و دسته بندی تاویلات کتب ادبی و عرفانی ( بر اساس تاویل ، بطن ، مصداق ،جری  ، انطباق و ...)

 

ج) در حوزه روش شناسی، مباحث تبلیغی و تربیتی

 

- عزت نفس و کرامت در روانشناسی و اخلاق اسلامی

- شخصیت و منزلت و هویت انسان در مقایسه میان قرآن و سایر کتب مقدس

- مفهوم امر الهی و ابعاد مختلف آن

- موضع پیامبر نسبت به رسالت های پیشین

- روش مقایسه و آثار آموزشی ، تربیتی و اخلاقی آن از منظر قرآن ، حدیث و روانشناسی

- تشبیه و تمثیل در روایات

- میزان بشری بودن گزاره های دینی

- جنبه بشری انبیاء و شبهات قدیم و جدید پیرامون آن

- رویکردهای فرهنگی در آیات قرآن (نگاهی فرهنگی و ذکر مفاهیم و مؤلفه های فرهنگی در قرآن )

- توکل در مقایسه بین دیدگاه عرفان و دین

- روشهای برخورد پیامبر و ائمه با دگر اندیشان

- بررسی و تحلیل روشهای تبلیغی حضرت ابراهیم 

- بررسی و تحلیل روشهای تبلیغی حضرت یوسف

- روشهای مدیریت و مهندسی ذوالقرنین

- مهندسی فرهنگی از منظر آموزه های دینی

- آینده نگری و برنامه ریزی از دیدگاه آموزه های دینی (رابطه آن با توکل و خدا باوری)

 

دکتر مصطفی عباسی مقدم
عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مصطفی صلواتی  |